Hem » Blogg » Vikten av tillgänglighet på webben

Vikten av tillgänglighet på webben

Den världsomspännande webben är i grund och botten utformad för att alla människor ska kunna ta del av den, oavsett vilken hårdvara och mjukvara de använder, vilket språk de talar och var i världen de befinner sig. Inte heller funktionsnedsättning ska påverka tillgängligheten på webben, utan webben ska även fungera för individer med nedsatt hörsel, rörelseförmåga, syn eller kognitiv förmåga. Först då uppfyller den detta mål, att vara till för alla människor.

Funktionsnedsättningars inverkan på människor förändras på nätet eftersom webben avlägsnar de hinder som kan försvåra kommunikationen och interaktionen mellan oss i den fysiska världen. När webbplatser eller appar är undermåligt designade, kan de dock skapa barriärer som istället förhindrar individer från att använda nätet.

Det är alltså inte bara nödvändigt att finnas på webben, det är också viktigt att din webbplats användare kan ta del av innehållet på sajten. Cirka 15% av världens befolkning (drygt 1 miljard människor) har nedsatt funktion av något slag. Det är därför uppenbart att man har tillgänglighet i åtanke när man tar fram en hemsida. Om de personer som är involverade i framtagningen av sajten inte själva påverkas av nedsatt funktion, kan tillgängligheten vara lågt prioriterad eller till och med åsidosättas helt.

Innan vi gräver djupare i fördelarna med tillgänglighet på webben, är det viktigt att gå igenom grunderna. Därför kommer jag nedan börja med att slå fast vad som innefattas av begreppet tillgänglighet. Därefter kommer jag gå vidare med att beröra fördelarna med att bygga tillgängliga sajter och avsluta med att belysa riktlinjer för, och utvärdering av, tillgänglighet.

Tillgänglighet innefattar mer än att överbrygga funktionsnedsättningar

Tillgänglighet på webben innebär att webbplatser, appar och onlinebaserade verktyg utformas och utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning kan använda dem. Mer specifikt innebär det att man ska kunna uppfatta och förstå webben samt kunna interagera med den och bidra på den.

Tillgänglighet på webben innefattar alla funktionsnedsättningar som påverkar åtkomsten till nätet, såsom:

 • hörselnedsättningar
 • synnedsättningar
 • språk- och talsvårigheter
 • nedsatt kognitiv förmåga
 • nedsatt neurologisk funktion
 • fysiska funktionsnedsättningar

Tillgänglig på webben innefattar även personer utan funktionsnedsättningar, till exempel:

 • personer som använder smartphones, smarta klockor, smarta TV-apparater eller andra enheter med liten bildskärm, annorlunda inmatningsmetoder etc.
 • äldre personer vars funktion förändras på grund av åldrande
 • personer med tillfälliga funktionsnedsättningar såsom försvunna glasögon eller en bruten arm
 • personer med situationella begränsningar såsom starkt solljus eller att man befinner sig i en miljö där man inte kan lyssna på uppspelat ljud
 • personer med långsam internetuppkoppling, eller begränsad eller dyr bandbredd

Tillgänglighet ur ett företagsperspektiv

Som tur är för webbutvecklare, är en hel del funktionalitet för tillgänglighet inbyggd i den praxis som följs vid utveckling av sajter. Att göra sajten än tydligare och enklare för alla användare att förstå gynnar dock inte bara användare med funktionsnedsättning; genom att designa med dessa nedsättningar i åtanke kan man även förbättra sökmotorers förmåga att förstå webbplatsen, vilket även främjar arbetet med sökmotoroptimering (SEO).

Tillgängligheten på webben är således även en angelägenhet för företag. Tillgängliga webbplatser presterar inte sällan bättre i sökresultatet, har lägre kostnader för underhåll och en ökad räckvidd samt visar att företaget tar ett samhällsansvar (CSR).

Det är dock inte tillräckligt att bara följa praxis för SEO och webbutveckling. Det är också viktigt att man som webbdesigner anstränger sig lite extra för att uppnå en god tillgänglighet på webben. Detta har webbyråer som den Lundabaserade byrån Sunbird tagit fasta på. De förstår vikten av tillgänglighet på webben och har implementerat denna värdefulla pusselbit i sin designprocess.

Tillgänglighet gynnsamt för individer och samhälle

Webben är en allt viktigare källa som vi förlitar oss på i flera aspekter av livet: utbildning, arbete, handel, vård, fritid, myndighetskontakter m.m. Det är viktigt att webben är tillgänglig för att individer med funktionsnedsättningar ska få likvärdig åtkomst och möjlighet att använda den. Tillgång till information och kommunikationsteknologier, däribland webben, finns angivet som en grundläggande mänsklig rättighet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På webben har många personer med funktionsnedsättning en möjlighet av aldrig tidigare skådat mått att tillgodogöra sig information och interagera. Detta då barriärer för tillgänglighet till tryckt text, ljud och visuell media mycket enklare kan överbryggas med hjälp av webbtekniker.

Som jag nämnt ovan, är det inte bara personer med funktionsnedsättning som drar nytta av en tillgänglig webb utan även människor med andra slags utmaningar, såsom äldre, invånare på landsbygden samt invånare i utvecklingsländer.

Riktlinjer för tillgänglighet på nätet

Det är särskilt viktigt för webbyråer som utvecklar webbplatser åt statliga och kommunala bolag samt verksamheter inom den offentliga sektorn att prioritera tillgänglighet på webben. Den 23 september 2018 träder Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i såväl Sverige som i övriga länder inom EU. Enligt denna lag ska bland annat webbplatser och appar uppfylla vissa krav på tillgänglighet.

När man diskuterar funktionsnedsättningar i kontexten av webbdesign är det viktigt att tänka längre än till bara synnedsättning. Innehållet på webbplatsen bör enligt de grundläggande principerna i riktlinjerna WCAG 2.0 vara möjligt att uppfatta, vara hanterbart, vara begripligt och vara kompatibelt med diverse användarprogram och hjälpmedel. Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en vägledning för webbutveckling som med fördel kan användas av den som ämnar att utveckla en tillgänglig webbplats.

Utvärdering av tillgänglighet

När man utvecklar eller omdesignar en webbplats, är det viktigt att i ett tidigt skede utvärdera dess tillgänglighet och genom utvecklingsprocessen snarast möjligt identifiera eventuella tillgänglighetsproblem. Det är nämligen enklare att åtgärda sådana problem i processens början än senare i processen. Med hjälp av enkla åtgärder, såsom att ändra inställningar i webbläsaren, kan man utvärdera vissa aspekter av sajtens tillgänglighet. Att göra en mer grundlig utvärdering för att avgöra huruvida webbplatsen överensstämmer med alla riktlinjer för tillgänglighet är mer resurskrävande.

Det finns vissa verktyg och resurser för utvärdering av tillgänglighet som kan vara till användning under utvärderingsprocessen. Dessa hjälpmedel kan dock inte per automatik avgöra om en webbplats uppfyller riktlinjerna för tillgänglighet. En manuell granskning av en person med kunskap på området krävs för att avgöra en sajts tillgänglighet.

Slutledning

Som webbdesigner eller webbutvecklare bör man alltid ha tillgänglighet i åtanke när man bygger en webbplats. Genom att sätta tillgängligheten i fokus redan från start, kan man säkerställa att man bygger en sajt som alla människor har tillgång till.

Liknande artiklar